do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Projekty unijne RPO WSL na lata 2014-2020

Wiem i potrafię

11 stycznia 2019
kategoria:
RPO WSL na lata 2014-2020

W dniu 14.09.2018 r. zawarto umowę o dofinansowanie projektu Wiem i potrafię w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr UDA-RPSL.11.01.04-24-005D/18-00. 

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach.

Celem głównym projektu jest dostosowanie oferty edukacyjnej szkoły do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie 01.09.2018-30.06.2020 poprzez realizację zajęć specjalistycznych, dydaktyczno wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia w doposażonych w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK pracowniach przez nauczycieli, którzy podczas szkoleń i po ukończeniu studiów podyplomowych nabędą nowe kompetencje i kwalifikacje.

Realizacja celu głównego przyczyni się do nabycia przez 42 u. (20K,22M) umiejętności, których deficyt stwierdzono na podstawie obserwacji pedagogicznych oraz badań w powiatowej poradni psychologiczno-pedagogicznej opisanych w opiniach i orzeczeniach oraz rozwijanie i nabywanie nowych umiejętności u uczniów uzdolnionych informatycznie. 

Całkowita wartość projektu: 158 000,00 PLN

Dofinansowanie na realizację projektu: 142 200,00 PLN, w tym środki europejskie w kwocie 134 300,00 PLN oraz dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 7 900,00 PLN.