do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Uwaga! Nabór deklaracji na wymianę starych kotłów na paliwo stałe WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!UWAGA! AKTUALNA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA SARS-CoV-2 (COVID-19) NA TERENIE GMINY KONOPISKA Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Gmina Bezpieczeństwo

Ogłoszenie

04 2020
kategoria:
Komunikaty.Informacje
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach poszukuje logopedy lub neurologopedy do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych w formie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej.

Wymagania niezbędne:
- ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności logopedia lub neurologopedia i posiadanie tytułu licencjata lub magistra,
lub
- ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu magistra oraz ukończenie studiów podyplomowych z logopedii lub neurologopedii.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie terapii logopedycznej lub neurologopedycznej z dzieckiem niepełnosprawnym;
- usprawnianie aparatu mowy.

Oferta powinna zawierać:
CV;
List motywacyjny;
Ofertę cenową za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych;
Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
Pisemne oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności;
Pisemne oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ani dyscyplinarne;
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia;
Ewentualne kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje np. zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty itp. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781)

Inne informacje:
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie;
Przewidywany termin wykonywania usługi – od 20 lutego 2020 roku;
Wymiar – 4 godziny tygodniowo (dwa razy w tygodniu po 2 godziny);
Miejsce pracy – w miejscu zamieszkania dziecka.

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 18 lutego 2020 roku do godziny 14:00 (decyduje data wpływu) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 1, w kopercie z dopiskiem „Nabór na specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Oferentów zaprasza się na otwarcie ofert w dniu 19 luty 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach o godz. 7:30.

Kierownik GOPS
Magdalena Badora