do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 8.00 - 17.00, piątek - 7.00 - 14.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

#SZCZEPIMYSIĘJak wypełnić formularz spisowy NSPZapotrzebowanie na pojemniki na popiół WAŻNE!!! ZANIM WYJEDZIESZ SPRAWDŹ SWÓJ DOWÓD OSOBISTY!Stypendium Wójta Gminy Konopiska dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy KonopiskaZmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Kultura i edukacja Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

ul. Sportowa 60, Konopiska

tel. (34) 344 19 33
e-mail:

Dyrektor - mgr Marcin Kowalski 

e-mail:  

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej „Biuletyn Pasma” 

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej „Biuletyn Pasma” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobapki.pasma&hl=pl&gl=US

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-10-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. przyciski nie posiadające etykiety tekstowej,
2. niedostateczny kontrast,
3. przycisk „powiększania” nie spełnia swojej funkcji w sposób oczekiwany,
4. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
5. część z opublikowanych filmów nie posiada napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia:
1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Olga Muc 34 344 19 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji znajduje przy ul. Sportowej 60, 42-274 Konopiska.

Budynek znajduje się w kompleksie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Konopiska przy ul. Sportowej. Budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie zalewu wodnego „Pająk”.

Najbliższe przystanki publicznego transportu zbiorowego (przystanki autobusowe) znajdują się przy ul. Sportowej  (ok. 400 m) w Konopiskach oraz w miejscowości Rększowice (ok. 300m). Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu przed siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. Brak postoju taksówek i transportu kolejowego.

Wejście główne do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji  jest oznakowane i wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone. Do wejścia głównego prowadzą schody zewnętrzne.

Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji możliwy jest od tylnej strony budynku. Dojście i dojazd są dostosowane dla wózków inwalidzkich i osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajduje się pokój sekretariatu oraz szatnie i toalety. Na piętrze znajdują się m.in. pokój dyrektora, pokoje pracowników oraz sala konferencyjna.

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach i mające trudności w poruszaniu się obsługiwane są bezpośrednio na parterze (sekretariat) Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

Tabliczki z nazwiskami i funkcjami poszczególnych osób znajdują się na drzwiach pokoi.

Informacji ustnych o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela pracownik obsługujący sekretariat na parterze budynku.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego na podstawie pisemnego zgłoszenia dostarczonego do GCKiR, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Ogólnodostępna toaleta znajduje się na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózkach inwalidzkich.

Brak pętli indukcyjnych w budynku, pochylni i platform.

Ewakuacja odbywa się klatkami schodowymi. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

W budynku nie wyznaczono pokoju dla matki z dzieckiem.

Aplikacje mobilne

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach udostępnia następujące aplikacje mobilne:
- „Biuletyn Pasma” w wersji dla systemu Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobapki.pasma&hl=pl&gl=US