do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Tablica ogłoszeń

Rekultywacja składowiska odpadów

27 lutego 2020
kategoria:
Urząd
 

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że trwa proces rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Konopiska-Pałysz przy ul. Przemysłowej 20. Proces prowadzony jest przez firmę GEOTRANS S.A. z Wrocławia, której teren składowiska na etap przeprowadzenia prac został przekazany notarialną umową użyczenia.

Rekultywacja składowiska ma na celu zabezpieczenie środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem zdeponowanych na nim odpadów oraz przygotowaniem obiektu do okresu poeksploatacyjnego, w którym powinna nastąpić deaktywacja odpadów. Wszelkie prace prowadzone są w oparciu o wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego pozwolenia na zamknięcie składowiska i pozwolenia na przetwarzanie odpadów w celu przeprowadzenia procesu rekultywacji. Odpady nie są poddawane procesowi składowania, a odzyskowi zgodnie z powyższymi pozwoleniami. Niekorzystne warunki pogodowe panujące w ostatnich tygodniach (duża wilgotność powietrza, intensywne opady atmosferyczne, silny wiatr) oraz konieczność wykonania dużych przemieszczeń składowanych odpadów w obrębie kwatery przed wykonaniem dalszych czynności, stały się źródłem niedogodności dla mieszkańców, za co przepraszamy. Firma prowadząca proces rekultywacji dokłada wszelkich starań by zminimalizować wpływ prowadzonych prac na okolice, a każdy sygnał jest na bieżąco analizowany. Ponadto firma podjęła w ostatnich dniach intensywne prace nad zwiększeniem ilości jednoczesnych możliwych do przeprowadzenia operacji rozładunkowych na terenie prowadzonych prac. Pozwoli to skrócić jednostkowy czas operacji do niezbędnego minimum i pozwoli na ograniczenie problemu zatorów na drodze.

Prace realizowane w ramach zamykania i rekultywacji składowiska będą polegały na: uporządkowaniu terenu składowiska poza kwaterą odpadów (teren pomiędzy ogrodzeniem a obwałowaniem kwatery składowiska oraz zapleczem technicznym); wycięciu drzew i krzewów rosnących w kwaterze składowiska; uformowaniu właściwej bryły składowiska; wykonaniu warstwy wyrównująco - odgazowującej; wykonaniu warstwy uszczelniającej; wykonaniu okrywy rekultywacyjne - biologicznej.

W ramach technicznego zamknięcia składowiska przewiduje się wykonanie następujących prac:
- uformowanie bryły składowiska polegające na przemieszczeniu odpadów dążąc do wyrównania poziomu ich zalegania w celu uformowania płaskiej bryły odpadów z wierzchowiną o rzędnej przewyższającej rzędną grobli otaczających składowisko o około 0,5 m.
- wykonanie warstwy wyrównującej na całości kwatery ułożonej bezpośrednio na warstwie odpadów po uformowaniu bryły składowiska. Celem tej warstwy jest wyrównanie warstwy odpadów, a przede wszystkim, stworzenie możliwości migracji gazu składowiskowego i uniemożliwienie infiltracji wód opadowych i roztopowych w złoże odpadów. Do wykonania tej warstwy zostaną w zależności od dostępności wykorzystane odpady wyszczególnione w załączniku Nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów tj. odpady z wydobywania kopalin, odpady żwiru lub skruszone skały, odpadowe piaski i iły, wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, tynki, elementy betonowe i kruszywa itp.

W ramach biologicznego zamknięcia składowiska przewiduje się wykonanie następujących prac:
- wykonanie okrywy rekultywacyjno-biologicznej ułożonej bezpośrednio na warstwie wyrównującej. Celem tej warstwy jest stworzenie siedliska dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu. Przewiduje się wykonanie warstwy urodzajnej o maksymalnej miąższości 2,0 m. Do wykonania tej warstwy zostaną w zależności od dostępności wykorzystane odpady wyszczególnione w załączniku Nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów tj. żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, popioły lotne z węgla, mieszanki popiołowo-żużlowe, odpadowa gleba i ziemia, kompost nieodpowiadający wymaganiom, ustabilizowane osady ściekowe itp.
- przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych i obsianie, które będą polegały na przeprowadzeniu typowych zabiegów agrotechnicznych jak bronowanie, wapnowanie i obsianie uformowanej bryły składowiska mieszanką traw stosowanych na terenach o umiarkowanie intensywnym użytkowaniu. Wysiane trawy na okrywie rekultywacyjnej przyczyniają się do stabilizacji i zabezpieczenia składowiska przed erozją wodną warstwy uszczelniającej, zwiększenia parowania wody opadowej i wpływają na estetykę obiektu.

Zakończenie prac rekultywacyjnych w zakresie uformowania bryły składowiska, wykonania warstwy wyrównującej i okrywy rekultywacyjno-biologicznej na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Przemysłowej 20 w Konopiskach planowane jest w 2021 roku, natomiast wykonanie zabiegów agrotechnicznych i obsianie bryły składowiska do 2023 roku.

UG Konopiska