do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineSzczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Komunikat KRUS

05 lutego 2019
kategoria:
Dla przedsiębiorców
 

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego KRUS informuje, że w 2019 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach analogicznych, jak w roku 2018.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.). 

Od 1 stycznia 2019 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 46 zł 33 gr (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek – 556 zł i 2 gr, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46 zł 33 gr).

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85 tys. 528 zł, to wówczas od kwoty przekroczenia Kasa rozpocznie potrącanie zaliczki w wysokości 32% dochodu bez zmniejszania o 46 zł 33 gr.

Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.

Kasa wyjaśnia, że w myśl ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), roczna kwota zmniejszająca podatek w 2019 r. wynosi od 0 zł do 1 tys. 440 zł w zależności od wysokości rocznego dochodu.

Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość ww. kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku tj. po zakończeniu roku podatkowego 2019, a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób z zastosowaniem (jak dotychczas) kwoty 556 zł 2 gr. Kasa dodaje, że w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8 tys. zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1 tys. 440 zł.

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8 tys. zł i nie przekroczą 13 tys. zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 tys. 440 zł a 556zł 2 grosze. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 13 tys. zł, ale nie przekroczą 85 tys. 528 zł roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie jak dotychczas 556 zł 2 gr.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne
w 2019 r.

Przykład 1

Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1 tys. 29zł 80 gr brutto do wypłaty otrzyma 877 zł 80 gr.

Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 152 zł (tj. 139 zł 7 gr + 13zł 20 gr; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

(1030 zł x 18% ) – 46 zł 33 gr =139zł 7 gr –zaliczka na podatek dochodowy

1029 zł 80 gr x 9% = 92,68 zł (tj. po zaokrągleniu 93 zł) – składka na ubezpieczenie zdrowotne

1029 zł 80 gr x 7,75% = 79 zł 80 gr – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy

93 zł – 79 zł 80 gr = 13 zł 20 gr – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2

Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1 tys. 131 zł 95 gr brutto (912 zł 86 gr emerytura podstawowa x 0,36 % wskaźnik części składkowej + 912,86 zł x 0,88 % wskaźnik części uzupełniającej) do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 959 zł 95 gr.

Z kwoty brutto emerytury rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 172 zł (tj. 157 zł 43 gr + 14 zł 28 gr; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1 tys. 132 zł (podstawa opodatkowania tj. 1 tys. 131 zł 95 gr zaokrąglona do pełnego złotego)
x 18% - 46 zł 33 gr = 157 zł 43 gr – zaliczka na podatek dochodowy

1 tys. 131 zł 95 gr x 9% = 101 zł 87 gr tj. po zaokrągleniu 102 zł - składka na ubezpieczenie zdrowotne

1 tys. 131 zł 95 gr x 7,75 % = 87 zł 72 gr – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

102 zł – 87 zł 72 gr = 14 zł 28 gr –składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury