do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Rozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Obwieszczenie

08 listopada 2018
kategoria:
Urząd

Konopiska, dnia 08.11.2018r.
GR.6733.10.2018 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

Na podstawie art. 10 KPA i art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek PRESS GLASS S.A reprezentowanego przez Pana Sławomira Śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie (skablowaniu) napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Wrzosowa – Herby wraz z kablową linią optotelekomunikacyjną na dz. nr ewid. 2429 obręb Konopiska.

W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 2 parter z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

 

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Sekretarz Gminy Konopiska
mgr inż. Barbara Ankowska-Lis