do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Obwieszczenie

08 listopada 2018
kategoria:
Urząd

Konopiska, dnia 08.11.2018r.
GR.6733.10.2018 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

Na podstawie art. 10 KPA i art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek PRESS GLASS S.A reprezentowanego przez Pana Sławomira Śląskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie (skablowaniu) napowietrznej elektroenergetycznej linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Wrzosowa – Herby wraz z kablową linią optotelekomunikacyjną na dz. nr ewid. 2429 obręb Konopiska.

W związku z powyższym strona ma prawo zapoznać się w tut. Urzędzie Gminy przy ul. Lipowej 5 pok. 2 parter z zebranymi w sprawie materiałami i wypowiedzieć się w sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

 

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Sekretarz Gminy Konopiska
mgr inż. Barbara Ankowska-Lis