do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Obwieszczenie

08 lutego 2019
kategoria:
Urząd

Konopiska, dnia 08.02.2019r.
GR.6733.2.2019 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 30.01.2019r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. w Tarnowie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Kowalczyk zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średnioprężnej Ø 50/4,6 mm w ulicy Wrzosowej w Kopalni na dz. nr ewid. 23 obręb Kopalnia i 2422 obręb Konopiska. 

Jednocześnie zawiadamiam, że na podstawie art. 53 ust.4 pkt 8 w/w ustawy i art. 106 KPA wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Konopiska (siedziba urzędu: 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5)  w godzinach pracy (poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:00 – 15:00,  wtorek 7:00 – 17:00).