do góry
  • Godziny pracy urzędu:
  • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
  • wtorek - 7.00 - 17.00
  • ul. Lipowa 5
    42 - 274 Konopiska

  • tel. 34 328 20 57
    fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Obwieszczenie

18 lutego 2019
kategoria:
Gospodarka

Konopiska, 18.02.2019 r.
Gr.6722.2.2019 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KONOPISKA
O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI HUTKI 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Konopiska w dniu 8 lutego 2019 r. uchwały Nr 35/V/2019 w sprawie przystąpienia do opracowania  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hutki. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą ww. opracowania oraz składać do niego wnioski.

Wnioski do planu należy składać do Wójta Gminy Konopiska, na piśmie, na adres 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2019r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. 

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Konopiska. 

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek