do góry
 • Godziny pracy urzędu:
 • poniedziałek, środa, czwartek i piątek - 7.00 - 15.00
 • wtorek - 7.00 - 17.00
 • ul. Lipowa 5
  42 - 274 Konopiska

 • tel. 34 328 20 57
  fax 34 344 19 35

Zmiana wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Transmisje Sesji Rady Gminy OnlineRozkład jazdy obowiązujący od 1.09.2018 r.Szczegółowy rozkład jazdy autobusów GTV BUS
Strona główna Urząd Aktualności

Rekrutacja uczestników projektu pt. „W drodze do sukcesu”

11 stycznia 2019
kategoria:
Pomoc społeczna
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadzi nabór uczestników do Projektu pt. „W drodze do sukcesu”, realizowanego w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Projekt realizowany będzie na terenie gminy Konopiska w okresie od 01.04.2018-31.12.2020r. i obejmie wsparciem 35 uczestników. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt przewiduje realizację zadań związanych z działaniami na rzecz aktywnej integracji.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w ramach projektów unijnych), zaliczające się do poszczególnych grup, a mianowicie:

 1. a) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,            
 3. c) osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 4. d) osoby lub rodziny korzystające PO PŻ ( Program Operacyjny- Pomoc Żywnościowa).

W ramach projektu uczestnicy będą objęci wsparciem psychologicznym – warsztaty grupowe i poradnictwo indywidualne oraz będą mogli korzystać ze szkoleń podnoszących umiejętności przydatne na rynku pracy oraz szkoleń zawodowych.

Aby uczestniczyć w projekcie należy wypełnić ankietę, do której link znajduje się poniżej i założyć ją w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach. Również pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopiskach prowadzić będą wśród swoich klientów ankiety rekrutacyjne.

Pracownik socjalny i Koordynator projektu dokonają analizy ankiet rekrutacyjnych, na podstawie której potencjalny uczestnik projektu zostanie zaproszony na konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym.

Konsultacja z psychologiem ma na celu ocenę motywacji osoby do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz ukierunkowanie na wsparcie z zakresu kompetencji społecznych.

Podczas konsultacji z doradcą zawodowym zostanie ustalony dla każdego uczestnika kształt indywidualnej ścieżki integracyjnej w zakresie kompetencji zawodowych.

Na podstawie opinii psychologa i doradcy zostanie dokonana ostateczna weryfikacja uczestników projektu. Z osobami, które pomyślnie przeszły ścieżkę rekrutacyjną podpisane zostaną kontrakty socjalne.

Planowane jest przeprowadzenie konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym w maju 2018r.

Więcej informacji o projekcie pt. „W drodze do sukcesu” można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 34 328 20 30 wew. 51. Rekrutację prowadził będzie pracownik socjalny Katarzyna Kulej.

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
- osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
- osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- osoby z niepełnosprawnością;
- rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
- osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- osoby niesamodzielne;
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Monika Blukacz
Koordynator projektu